نظر به اینکه قیر به عنوان مهمترین جزء روسازی راه و آسفالت شناخته می شود و چنانچه این قیر از کیفیت و عملکرد مناسبی برخوردار نباشد اثر مستقیم بر کیفیت آسفالت خواهد داشت.  اخیراً بجای تولید قیرهای ویسکوزیته گرید(Viscosity Grade) و قیرهای با درجه نفوذ (penetration Grade) در تولید آسفالت از قیرهای طبقه بندی شده بر اساس عملکرد (Performance Grade) استفاده می گردد.

در قیرهای PG دسته بندی براساس شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن انجام میشود بطوریکه  در این طبقه بندی ویژگی های متفاوت در برابر ترک خوردن و تغییر شکل دادن در اثر سرما و گرما، خستگی و پیش بینی سخت شدن قیر در محل تولید و در هنگام تهیه آسفالت مورد توجه قرار میگیرد. همچنین میزان ترافیک، مرور زمان و سرعت بارگذاری در جاده در آن مورد توجه میب باشد.

تفاوت قیرهای PG با دیگر قیرهای اشاره شده، در شرایط حقیقی مورد استفاده در آن است بطوریکه برای استفاده مطلوب از قیر، شرایط جوی متفاوت در نظر گرفته می شود.

همانطور که اشاره شد در این روش درجه بندی قیرهای راهسازی براساس پیش بینی عملکرد آن مدنظر است بطوریکه براساس خصوصیات؛ قیر در شرایط واقعی مانند انواع آب و هوا به گروه های مختلف طبقه بندی می شود که بر مبنای رفتار دقیق از خصوصیات عملکردی آن است مثلاً در طبقه بندی های قبلی درجه نفوذ و مقدار ویسکوزیته آزمایش های نفوذ و شکل پذیری بر روی عملکرد قیر تاثیر ندارد در صورتیکه در قیرهای عملکردی (PG) خواص فیزیکی اصول مهندسی بطور مستقیم به عملکرد قیر ارتباط می یابد و  همچنین در طبقه بندی قبلی؛ آزمایش ها در یک دمای استاندارد و مشخص انجام میشوند بدون اینکه به شرایط واقعی محیط آسفالت اشاره ای گردد اما در قیرهای PG مبنای آزمایش ها با توجه به شرایط آزمایشی متغیر میباشد.

قیرهای PG براساس عملکرد در دماهای مختلف درجه بندی می شوند بطوریکه قبلاً بیشترین و کمترین دمای آسفالت محاسبه می شود و بهترین قیری که در آن درجه حرارت کارکرد دارد را پیشنهاد می کنند.

 در این روش قیر براساس مشخصات عملکردی در شرایط آب و هوایی مختلف طبقه بندی می شوند بطوریکه بتواند تغییر دائمی قیر و شکست در اثر خستگی و ترک خوردن آن در درجه حرارت های پایین را محدود کند. مثلاً برای یک قیر در شرایط آب و هوایی متوسط در هفت روز پی در پی 64 درجه سلسیوس بالای صفر تا 16 درجه سلسیوس زیر صفر طراحی می شود، تا بتوان دراین درجه حرارت از آن استفاده کرد. در این دسته بندی هر نوع قیر با یک عدد مثبت و یک عدد منفی تعریف می گردد که عدد مثبت در آن مربوط به متوسط هفت روز دمای پی در پی بیشترین دمای روسازی در فصل تابستان و عدد منفی در آن مینیمم دمای روسازی در هفت روز پی در پی فصل زمستان برحسب درجه سلسیوس است. بنابراین عدد مثبت حداکثر دمای قابل تحمل قیر را نشان میدهد و عدد منفی حداقل دمای قابل تحمل آن را بیان می کند.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!