قیرهای طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ

یکی از ویژگی های مهم قیر حساسیت آن نسبت به تغییرات درجه حرارت است و برای دستیابی و ارزیابی این ویژگی از شاخص نفوذ بهره برداری می شود برای مشخص کردن نفوذ قیرها از دو آزمایش درجه نفوذ و درجه نرمی (نقطه نرمی) استفاده میشود.

تغییر حالت قیر از جامد به مایع در هنگام افزودن درجه حرارت بصورت ناگهانی صورت نگرفته و کم کم انجام می شود. بطوریکه مدت آن در تبدیل از جامد به مایع برای قیرهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال قیرهایی که در دمای 25 درجه سانتی گراد دارای درجه نفوذ مشابهی باشند این امکان وجود دارد در درجه حرارت های بیشتر سختی متفاوتی داشته باشند و به همین دلیل تعیین درجه نفوذ برای آنها ضرورت پیدا می کند.

برای مثال قیر 70-60 و 50-40 و …  عددی که همراه این قیرها استفاده می شود نشانگر محدوده میزان نفوذ سوزن آزمایش در آزمون تست آن می باشد. آزمایش تعیین درجه نفوذ قیرها برای تعیین میزان سختی نسبی آن ها انجام     می شود و یکی از پرکاربردترین آزمایش های مربوط به قیر می باشد.

مهمترین کاربرد استفاده از مقدار درجه نفوذ برای پی بردن به منطقه ای است که در آن قیر استفاده می گردد بطوریکه در مناطق گرم و برای راه های با آمد و شد زیاد از قیرهای با درجه نفوذ کمتر استفاده می گردد و برای مناطق سردسیر از قیرهای با درجه نفوذ بیشتر بهره برداری می شود؛ پس با سخت تر شدن قیر درجه نفوذ آن کمتر شده و هر مقدار قیر نرم تر باشد درجه نفوذ آن بیشتر است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!