قیرهای نفوذی

قیرهای طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ یکی از ویژگی های مهم قیر حساسیت آن نسبت به تغییرات درجه حرارت است ... ادامه مطلب