فارسی    English

jambog1

قیر جامبوبگ

bitumen barrel

قیر امولسیون

خوش آمدید به پالایش دنا بام گلستان